Natuurlijk samenwerken (de '&' staat voor samen)

 

Onderstaande "Adaptive Cycle" toont dat in de natuur telkens verschillende stadia worden doorlopen van groei, ontwikkeling, ineenstorting en heroriëntatie. Veerkrachtige systemen en netwerken doorlopen deze stadia telkens met succes. De netwerken die mensen vormen zijn op te vatten als levende organismen, met een identiteit, met taakverdeling en specialisatie, en een levenscyclus. Door multidisciplinair samen te werken met de juiste type mensen per stadia kunnen mooie oplossingen ontstaan en kan iedereen vanuit zijn persoonlijk talent en drijfveren een maximale toegevoegde waarde leveren. Als innovator geef ik samenwerking en vooruitgang graag een boost, hetgeen ik tracht te visualiseren in mijn Logo.

 

Visie

Het vernieuwingsproces van idee naar realisatie is geen rechte lijn. Daarom wordt het proces voorgesteld als een lemniscaat (de acht) als symbool om de oneindigheid weer te geven.

 

& Een initiatief begint met een pril idee. Het kan een individu zijn die er mee komt, of het kan ontstaan in een groep.

& Zodra mensen erover gaan praten kunnen zij elkaar ermee inspireren. Er ontstaat een informeel netwerk van mensen die een ambitie delen.

& Vroeger of later wil dit netwerk in actie komen. Dan begint het stadium van planning. Er worden taken verdeeld, en het netwerk probeert ruimte te verwerven om aan de slag te kunnen gaan.

& Als die ruimte er is, dan kunnen de ideeën verder worden ontwikkeld tot bruikbare praktijken.

& Deze resultaten moeten betrokken partijen over de streep helpen om mee te werken aan de realisatie van het initiatief.

& Wanneer dit succesvol is, zullen er anderen zijn die het idee overnemen. Er vindt verspreiding plaats.

& Er kan een moment komen dat de nieuwe praktijk gewoon wordt, en een vaste plaats heeft in de bestaande structuur. Dan heeft inbedding plaats gevonden.

 

Nieuwe ideeën leggen dit pad naar invoering meestal niet zo gladjes af. Het proces kan vastlopen, terugvallen, en opnieuw beginnen vanaf een vroeger stadium. Elk stadium vraagt om andere activiteiten, en er zijn ook steeds andere partijen bij betrokken. Het is nuttig om te weten in welk stadium een proces zich op een gegeven ogenblik bevindt, welke prioriteiten er gesteld moeten worden, en welke valkuilen men dan beter kan vermijden. Vaak is het noodzakelijk om eerst ruimte te maken voor vernieuwing. Bewust te stoppen met hetgeen dat niet meer werkt of om het aantal gelijktijdige veranderingen te beperken zodat 'contextswitching' en 'energydrainers' afnemen.

 

Als 'witte veranderaar' (zie Kleurenmodel De Caluwe) is mijn zienswijze dat alles al in beweging is. Waar energie zit, veranderen er dingen. Ik katalyseer beweging vooral graag; ik geef datgene waar de tijd rijp voor is een extra duw in de rug. Ik geloof in zelforganiserend vermogen van mensen en organisaties. Betekenisgeving speelt een belangrijke rol in het onderkennen van onderstromen. Ik probeer te doorzien waar kansen liggen, steun degene die ze begrijpen en help obstakels voor hen uit de weg te ruimen.

Beïnvloeden van de dynamiek is mijn favoriete aanpak. Het gaat meer om verandering mogelijk maken, te zoeken naar de kiemen voor vernieuwing en creativiteit, dan om te sturen of te richten. 

 

Hoe? Met 'warm organiseren' en 'netwerken met energie'!

 

&vooruitnu werkt op basis van 'Netwerken met energie' met mensen die beweging willen veroorzaken; met positieve veranderaars. Verandering begint meestal los van hiërarchie en organisaties, het begint bij mensen die iets willen. Energie voor samenwerking ontstaat als we de juiste mensen elkaar laten ontmoeten en hun ambities met elkaar kunnen verbinden. 

Als je wilt begrijpen hoe mensen samen hun omgeving scheppen, dan zijn netwerken interessanter dan organisaties. De relaties die mensen aangaan om dingen voor elkaar te krijgen blijven niet beperkt tot de muren van de organisatie waarvoor zij werken. &vooruitnu helpt de mensen van verschillende organisaties om elkaar beter te vinden in relatie tot wat zij willen bereiken. Dit noemt men 'warm organiseren'.

 

Warm organiseren:

 1.   Het begint bij mensen die iets willen, die ambities hebben, die durven dromen.

 2.   Wanneer mensen met overeenkomstige ambities met elkaar in verbinding komen, dan groeit de hoop dat zij samen meer in beweging kunnen krijgen dan ieder voor zich. Hun dromen kunnen misschien werkelijkheid worden.

 3.   Dat geeft energie. Er ontstaat een netwerk van gelijkgezinden die naar wegen zoeken om samen te werken.

 4.   Dit leidt op een goed moment tot een focus, waaruit concrete doelen voortkomen.

 5.   Naarmate het vertrouwen groeit convergeren individuele ambities naar een gedeelde missie

Bronvermelding: Netwerken met Energie van linkconsult.

 

Koud organiseren:

De koude kolom laat zien hoe we allemaal hebben geleerd om activiteiten te organiseren:

 1.   Er moet een missie zijn.

 2.   Die wordt geoperationaliseerd in SMART geformuleerde doelen.

 3.   Dan kiezen we de juiste instrumenten.

 4.   We gaan na welke competenties er nodig zijn, en zoeken daar de mensen bij uit. Eventueel geven we hen een training.

 5.   Dan stellen we de prestatie-indicatoren vast zodat er kan worden afgerekend op resultaat.

 6.   En dan hopen we dat de mensen gaan doen wat er van hen verwacht wordt om verandering te bewerkstelligen.

 

De koude kolom veronderstelt dat de mensen vanaf het begin achter de missie staan, en dat het proces, mits goed gepland, onder controle te krijgen is. De koude kolom is vaak prominenter aanwezig in organisaties en projecten, terwijl de warme kolom vaak de drijvende kracht in netwerken is. Er is zowel warm als koud organiseren noodzakelijk, afhankelijk van de situatie en fase van de vernieuwing.

 

Kernwaarden &vooruitnu

Ik wil graag innovatieve organisaties en samenwerkingsverbanden helpen hun plannen te realiseren en daarmee maatschappelijke impact creëren. Mijn kernwaarden zijn:

 

Persoonlijk: Ik ga met een open vizier uitdagingen aan vanuit de behoeftes en wensen van de betrokken mensen en organisaties. Ik ben open en eerlijk en werk vanuit persoonlijke passie en overtuiging dat het samen altijd beter kan. Persoonlijk contact, een groot innovatienetwerk en een onafhankelijke positie als freelancer dragen bij aan de kansen op meer en sneller resultaat.

 

Positief: Ik ga met een positieve instelling elke uitdaging aan en zie altijd mogelijkheden. Ik heb vertrouwen in de mensen, het proces en een goede afloop en kan anderen hierin meenemen. Netwerken met energie geeft inspiratie om samen te leren en te co-creëren.

 

Professioneel: Ik heb ruim 31 jaar werkervaring in de zakelijke markt en vanuit een passie voor innovatie, co-creatie en vooruitgang een overvolle ‘rugzak’ opgebouwd met werkwijzen en innovatiemodellen. Hiermee kan ik elke complexe uitdaging op een creatieve manier aangaan en door ambities te verbinden samen vooruitgang boeken.